Veel gestelde vragen

De gerechtsdeurwaarder kan u uitleg geven over hetgeen in de dagvaarding vermeld staat. Belangrijk om te weten is in ieder geval dat wanneer u het oneens bent met de in de dagvaarding opgenomen eis u zich kunt verweren op de wijze zoals staat aangegeven in de dagvaarding.

Een dagvaarding is een oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder betekend.

Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

Exploit of exploot is een verzamelnaam voor officiƫle stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.

Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bedrag moet worden betaald en de debiteur voldoet niet aan dat vonnis, dan kan beslag worden gelegd op diens roerende zaken. Die zaken kunnen, als er ook daarna niet wordt betaald, executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

De gerechtsdeurwaarder mag van 7.00 uur tot 20.00 uur gedurende zes dagen per week ambtshandelingen verrichten tenzij de President van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren ambtshandelingen te verrichten.

De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt vier jaar. Het laatste jaar is een stagejaar waarin de kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder. Op dat moment is hij bevoegd ambtshandelingen te verrichten. Is hij niet toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder dan is hij kandidaat-gerechtsdeurwaarder en kan hij geen ambtshandelingen verrichten. Na minimaal twee jaar als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder te hebben gewerkt, kan de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders besluiten gerechtsdeurwaarder te worden. Hij moet dan een ondernemingsplan indienen. Hij is niet verplicht gerechtsdeurwaarder te worden en kan ervoor kiezen zijn werk uit te blijven voeren als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

Het antwoord op deze vraag kan variƫren. De gerechtsdeurwaarder dient zich ervan te overtuigen dat gedagvaarde(n) daadwerkelijk woont/wonen cq. gevestigd zijn op het verstrekte adres. Los daarvan kunnen er andere goede redenen zijn om een dagvaarding niet direct uit te brengen. Indien u daarover vragen heeft, verzoeken wij u, ter voorkoming van misstanden, contact op te nemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of u uw adreswijziging tijdig heeft doorgegeven aan de gemeente of aan uw schuldeiser. De gerechtsdeurwaarder is verplicht om binnen veertien dagen voor het uitbrengen van de dagvaarding het adres van de geadresseerde te controleren in de gemeentelijke basisadministratie.

U dient de ontvangen post ongeopend te retourneren aan de afzender, met op de envelop de vermelding dat de geadresseerde niet op het adres woonachtig is. Indien u vaak post ontvangt voor mensen die niet op uw adres wonen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bevolkingsregister van uw gemeente om na te gaan of de betreffende persoon nog op uw adres staat ingeschreven.

Nee, de gerechtsdeurwaarder beoordeelt de rechtsgeldigheid van de vordering niet. Dat is een taak van de rechter.

Wanneer u een verzoek doet tot het treffen van een betalingsregeling moet de gerechtsdeurwaarder dit verzoek voorleggen aan zijn opdrachtgever. Pas wanneer de opdrachtgever akkoord gaat, kan de gerechtsdeurwaarder met de regeling instemmen. De opdrachtgever is niet verplicht op het verzoek in te gaan. Het doen van een verzoek tot het treffen van een betalingsregeling heeft geen invloed op de bevoegdheid van de schuldeiser om het gerechtelijk traject in te gaan.

Het uitgangspunt is dat een gerechtsdeurwaarder bij een beslag op roerende zaken geen beslag mag leggen op zaken die niet van de schuldenaar zijn. In veel gevallen is het voor de gerechtsdeurwaarder echter niet duidelijk aan wie de verschillende zaken toebehoren. De gerechtsdeurwaarder mag in dit geval uitgaan van de wet. Hierin staat dat de bezitter van een goed wordt vermoed de rechthebbende te zijn (artikel 119 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek). Indien beslag op uw goederen wordt aangezegd, is het verstandig contact op te nemen met het gerechtsdeurwaarderskantoor voordat de beslaglegging plaatsvindt.

Het beslag op uw goederen kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder. Het is in ieder geval altijd verstandig contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder om de situatie te bespreken. U bent als ouder of voogd niet zonder meer aansprakelijk voor de schulden van uw minderjarige kinderen. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de manier waarop de schuld is ontstaan; door een aankoop, door schade of een boete. De leeftijd van uw kind speelt ook een rol.

Wanneer beslag is gelegd op uw inkomen wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. De beslagvrije voet bedraagt in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast wordt in de berekening van de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, de premie van de ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van u en eventueel uw partner.

Ja, het beslag op het inkomen betreft ook het vakantiegeld. Als het inkomen hoger is dan de beslagvrije voet valt het meerdere onder het beslag. Het kan voorkomen dat u het hele jaar een inkomen heeft dat lager is dan de beslagvrije voet, maar dat in een maand het inkomen boven de beslagvrije voet uitkomt doordat het vakantiegeld is overgemaakt. Alleen in die maand zal een deel van het inkomen in beslag worden genomen. Bij de berekening van de beslagvrije voet wordt rekening gehouden met het vakantiegeld, zodat daardoor effectief maandelijks meer overblijft.

De beslaglegger kan aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een beslag omdat het beslag is gelegd voor een te hoog bedrag, omdat het lichtvaardig is gelegd of omdat het onnodig is gehandhaafd. De vraag of hier sprake van is, moet worden beantwoord aan de hand van criteria die gelden voor misbruik van recht en wel in beginsel aan de hand van concrete omstandigheden ten tijde van de beslaglegging. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn, de hoogte van de te verhalen vordering, de waarde van de beslagen goederen en de eventueel onevenredig zware wijze waarop de debiteur door het beslag op een van die goederen in zijn belang wordt getroffen.

De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Hij mag in de communicatie met de debiteur (de schuldenaar), om oneigenlijke druk te voorkomen, niet aankondigen dat hij een maatregel zal nemen, wanneer hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen. Hij mag wel aangeven dat de mogelijkheid bestaat dat hij in de toekomst zal overgaan tot bijvoorbeeld beslaglegging wanneer betaling uitblijft.

Wanneer de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand heeft gelast en de debiteur niet zelf het huis ontruimt, mag de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan. Daarbij haalt de gerechtsdeurwaarder alle goederen die niet bij het betreffende pand behoren uit dat pand en plaatst deze op straat. Deze goederen worden vervolgens door de gemeente afgevoerd. De gemeente kan de goederen opslaan of als afval afvoeren, dit naar beoordeling van de gemeente. Mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn, worden ook daaruit gezet. Aangetroffen dieren zijn net als andere goederen die uit de woning worden verwijderd de verantwoordelijkheid van de gemeente. Vaak wordt in dergelijke gevallen de dierenambulance ingeschakeld.

De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor het verrichten van ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Voorbeelden van in het besluit genoemde ambtshandelingen zijn het uitbrengen van een dagvaarding, de betekening van een vonnis en het leggen van beslag. Naast de kosten voor het verrichten van ambtshandelingen worden door de gerechtsdeurwaarder ook kosten gemaakt voor het verrichten van werkzaamheden in de fase voorafgaand aan de ambtelijke fase; de incassowerkzaamheden. Sinds 1 juli 2012 is de maximale hoogte van incassokosten voor consumenten wettelijk bepaald. Dit is geregeld in de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.

Er zijn verschillende vormen van hulp om problematische vormen van schulden te voorkomen of op te lossen. Schuldenaren kunnen en moeten eerst proberen gebruik te maken van vrijwillige schuldhulp. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd tot een aflossingsregeling met een schuldeiser te komen. Lukt dat niet, dan biedt de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een mogelijkheid een schuldenvrije toekomst te bereiken. Meer informatie over de Wsnp vindt u op de website van de Wsnp en de website van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren).

Sommige gerechtsdeurwaarders incasseren vorderingen in het buitenland. In het algemeen is dat afhankelijk van het kantoor en dan ook nog van het land waar uw debiteur zich bevindt. Neem voor verdere informatie contact op met een gerechtsdeurwaarder.

Bron: KBVG.nl